Adenza

Adenza

Bottomline

Bottomline

Calypso Technology Inc.

Calypso Technology Inc.

Finastra

Finastra

SmartStream Technologies

SmartStream Technologies

Banking Circle

Banking Circle

Eurobase International Group

Eurobase International Group

Imagine Software Inc.

Imagine Software Inc.

Lucht Probst Associates GmbH

Lucht Probst Associates GmbH

Murex

Murex

ReconArt

ReconArt

Salmon Software Limited

Salmon Software Limited

alveo

alveo

Broadridge Financial Solutions

Broadridge Financial Solutions

Cashfac

Cashfac

Confluence

Confluence

ERI Bancaire S.A.

ERI Bancaire S.A.

GFT

GFT

1 2 3 32